1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky pro přístup a užívání (dále jen „Podmínky“) webových stránek pravovpraxi.cz (dále jen„Provozovatel“). 
1.2 MarkusFilm je provozovatelem a správcem vstupenkového portálu na  webové stránce pravovpraxi.cz (dále jen „Portál MarkusFilm“). MarkusFilm  (dále jen „Partner“). 
1.3 Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál MarkusFilm (dále jen „Uživatel“) při vstupu a používaní Portálu MarkusFilm a další související právní vztahy. 
1.4 Vstupem a následným užíváním Portálu MarkusFilm Uživatel stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, vstup a následné užívání Portálu MarkusFilm může být podmíněno výslovnou (aktivní) akceptací těchto Podmínek. 
1.5 MarkusFilm může znění Podmínek jednostranně měnit a doplňovat. MarkusFilm informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu MarkusFilm, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění ze strany Provozovatele, resp. prokazatelného seznámení se s nimi ze strany Uživatele.

2. Služby, funkce Portálu MarkusFilm

2.1 Na Portálu MarkusFilm jsou zpravidla dostupné tyto základní služby (funkce) („Základní služby“): 
a) nákup vkurzu
2.2 Na Portálu MarkusFilm mohou dále být dostupné tyto doplňkové služby (funkce) („Doplňkové služby“): 
a) [zatím žádné], 
2.3 Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený výčet služeb (funkcí) je pouze informativní a že může být ze strany Provozovatele dle jeho uvážení jednostranně kdykoliv měněn. Uživatel bere na vědomí, že Doplňkové služby budou dostupné (přístupné) pouze Uživatelům řádně registrovaným na Portálu MarkusFilm (viz dále). 
2.4 Uživatel bere na vědomí, že technická funkcionalita Portálu MarkusFilm nemusí umožňovat provedení všech typů operací/pokynů, ke kterým je Uživatel obvykle oprávněn na základě jinak uzavírané smlouvy nebo právních předpisů.

3. Registrace, profil Uživatele

3.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vstup na Portál MarkusFilm, resp. k některým službám (funkcím) dostupným Portálu MarkusFilm může být podmíněn registrací Uživatele, tj. vyhotovením uživatelského profilu Uživatele přímo na Portálu MarkusFilm (dále jen „Profil“) s tím, že dokončení registrace může být podmíněno ověřením (potvrzením) prostřednictvím e-mailového účtu (nebo obdobného uživatelského účtu) Uživatele. Při registraci (vytváření Profilu Uživatele) se zpravidla vyžaduje zadání těchto povinných údajů o Uživateli: 
a) [Jméno a příjmení], 
b) [Rok narození], 
c) [e-mail], 

3.2 Registrací se rozumí postup, při kterém Uživatel na webových stránkách Portálu MarkusFilm úspěšně a dle požadavků tam uvedených vyplní a zadá veškeré požadované údaje týkající se Uživatele, jakož i příslušné autorizační prvky (včetně přístupového hesla za účelem jeho nastavení) a dále výslovně – zaškrtnutím souhlasu s Podmínkami v daném formuláři – akceptuje tyto Podmínky. Následný přístup do Portálu MarkusFilm probíhá na základě požadovaných přístupových údajů nastavených Uživatelem při registraci Profilu, zpravidla přístupového jména a přístupového hesla. 
3.3 Uživatel je povinen po celou dobu zachovávat mlčenlivost o svých přístupových údajích a je povinen je chránit před zneužitím, ztrátou, poškozením a odcizením. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost spojenou s případným zneužitím, ztrátou, poškozením či odcizením přístupových údajů Uživatele. 
3.4 Uživatel bere na vědomí, že po 30 minutách nečinnosti Uživatele v rozhraní Portálu MarkusFilm může být Uživatel z Portálu MarkusFilm automaticky odhlášen.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel akceptací Podmínek prohlašuje a zaručuje se, že: 
a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
b) veškeré údaje, které poskytuje společnosti MarkusFilm, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, 
c) se před zahájením užívání Portálu MarkusFilm důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi. 
d) bude používat Portál MarkusFilm, komunikovat s Partnery, vkládat příspěvky nebo vyvíjet jakoukoliv jinou související činnost prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu, tj. výhradně pod údaji vedenými v Profilu Uživatele zřízeném v souladu s Podmínkami. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má MarkusFilm právo – výhradně dle svého uvážení a bez jakýchkoliv nároků na straně Uživatele – tyto účty zablokovat a smazat. 
e) bude používat Portál MarkusFilm výhradně osobně a výhradně na základě svých přístupových údajů. 
f) bude předkládat při osobním jednání s Partnery, podklad o využití služeb Portálu MarkusFilm a dbát na jeho převzetí Partnerem. 
4.2 Uživatel je povinen při užívání Portálu MarkusFilm dodržovat právní předpisy a respektovat práva MarkusFilm i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. 
4.3 Uživatel zejména není oprávněn: 
a) komerčně užívat kterékoli části Portálu MarkusFilm způsobem způsobilým poškodit MarkusFilm a/nebo Partnera, 
b) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, 
c) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu MarkusFilm, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu MarkusFilm, 
d) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu MarkusFilm. Portál MarkusFilm je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo MarkusFilm a který je v souladu s jeho určením. 
4.4 Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat Portál MarkusFilm, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů

5. Používání Portálu MarkusFilm, odpovědnost Provozovatele a Uživatele

5.1 Přístup a používání Portálu MarkusFilm jsou v současné době bezplatné. Uživatel však nese náklady, které mu vznikli v souvislosti s realizací přístupu na Portál MarkusFilm. Provozovatel si vyhrazuje kdykoliv a výhradně dle svého uvážení zpoplatnit jakoukoliv službu poskytovanou na/prostřednictvím Portálu MarkusFilm, zejména Doplňkové služby. 
5.2 MarkusFilm není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Partnerem. MarkusFilm nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z jakékoliv smlouvy případně uzavřené mezi Uživatelem a Partnerem a nenese odpovědnost za případnou škodu, která vznikla Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. 
5.3 MarkusFilm neodpovídá za úplnost a přesnost materiálů zveřejňovaných na Portálu MarkusFilm (zejména ze strany třetích osob, v prvé řadě Uživatelů), ani za případné nekalosoutěžní jednání jakýchkoliv třetích osob prostřednictvím Portálu MarkusFilm nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny případné ceny na Portálu MarkusFilm jsou cenami pouze orientačními. MarkusFilm neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu MarkusFilm. 
5.4 MarkusFilm nezaručuje nepřerušený přístup na Portál MarkusFilm, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu MarkusFilm. MarkusFilm neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu MarkusFilm, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu MarkusFilm, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu MarkusFilm, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele. Portál MarkusFilm je Uživateli poskytován v takovém stavu a s takovými funkcemi, jak je aktuálně dostupný na příslušné webové stránce. 
5.5 Kliknutím na některé odkazy na Portálu MarkusFilm může dojít k opuštění Portálu MarkusFilm a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 
5.6 MarkusFilm si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál MarkusFilm. 
5.7 Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu MarkusFilm či systému, který realizuje přenos z Portálu MarkusFilm třetím osobám.

6. Osobní údaje, souhlas se zpracováním

6.1 MarkusFilm zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační, vyhledávací nebo kontaktní formulář. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
6.2 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, [případně další údaje, se kterými portál pracuje] (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“). 
6.3 Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů MarkusFilm a zasíláním informací a obchodních sdělen, a to zejména pro následující účely: 
a) [informování o novinkách ve službě], 
6.4 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat MarkusFilm o změně ve svých Osobních údajích, resp. tyto ve svém Profilu odpovídajícím způsobem aktualizovat, doplnit či upravit. 
6.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. 
6.6 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k MarkusFilm odvolat písemným oznámením doručeným na adresu MarkusFilm. 
6.7 V případě, že by se Uživatel domníval, že MarkusFilm nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat MarkusFilm o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
6.8 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu MarkusFilm povinen tuto informaci předat. MarkusFilm má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
6.9 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami MarkusFilm a Partnerů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení MarkusFilm na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat. 
6.10 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě odvolání svého souhlasu se zpracováním Osobních údajů, je Provozovatel oprávněn bez dalšího jeho Profil zrušit či zablokovat, stejně jako ho vyřadit z jakékoliv databáze či evidence případně dostupně na Portálu MarkusFilm.

7. Autorská práva

7.1 MarkusFilm je vlastníkem, resp. držitelem veškerých příslušných práv k Portálu MarkusFilm a jeho jednotlivým složkám (obsah, doména, webové řešení). Portál MarkusFilm je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. MarkusFilm vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu MarkusFilm. 
7.2 Obsah Portálu MarkusFilm nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil MarkusFilm předem souhlas. 
7.3 Je zakázáno jakkoliv využívat data z databází MarkusFilm nebo databází Partnerů (není-li s těmito ujednáno jinak) nebo je přebírat pro vlastní účely, tyto upravovat, měnit apod., stejně jako jakýkoliv obsah dostupný na Portálu MarkusFilm. Provozovatel neuděluje Uživateli jakoukoliv licenci (sublicenci) či obdobné oprávnění k jakémukoliv prvku (na) Portálu MarkusFilm.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem MarkusFilm se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu MarkusFilm realizován. 
8.2 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 
8.3 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn převést výhradně svého užívání jakákoliv práva k Portálu MarkusFilm na jakoukoliv třetí osobu. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně převést práva a povinnosti ze smluvních vztahů založených na základě Podmínek na jakoukoliv třetí osobu, zejména subjekt s majetkovou účastí stávajícího Provozovatele. Takový převod bude vůči Uživateli účinný okamžikem oznámení převodu Uživateli ze strany Provozovatele. 
8.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne [10.4.2016]; tímto okamžikem pozbývají předchozí podmínky upravující shora uvedené vztahy.